ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

 

Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu II” zrealizowany zostanie w okresie 01.08.2017 r. – 31.07.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. Realizowany jest on w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”. W ramach projektu aż 440 osób dorosłych w wieku 18+ zdeterminowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, uzyska wsparcie w postaci
6  godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 2 godzin indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. egzaminu. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający lub czeladniczy lub mistrzowski. Bardzo ważne jest to, iż wsparcie w ramach projektu opiera się na kompleksowej pomocy dla uczestników, gdyż każda osoba, będzie objęta dodatkowym, indywidualnym wsparciem polegającym na udzieleniu 3 godzin instruktażu zawodowego przeprowadzonego u pracodawcy. Pozwoli to uczestnikowi na możliwie dobre opanowania i przećwiczenie zadań egzaminacyjnych praktycznych, omówienie ewentualnych wątpliwości i pytań z instruktorem - mistrzem w danym zawodzie. Oznacza to, że projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które posiadają doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niepotwierdzone formalnym dokumentem. Poprzez wszystkie zrealizowane w ramach projektu działania Partnerstwo wesprze proces aktywizacji kapitału ludzkiego na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz odpowie na deficyty występujące w obrębie rynku pracy na terenie województwa, a tym samym przyczyni się do stworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, która poza rozwojem infrastruktury technicznej wymaga również bezpośrednio wsparcia kapitału ludzkiego.

 

 • Cel główny: głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych przez 400 uczestników projektu z terenu województwa zachodniopomorskiego do dnia 31.07.2019 roku
 • Grupa docelowa: 440 osób, które posiadają niskie kwalifikacje zawodowe 
 • Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.07.2019 r
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie 01.09.2017 – 31.05.2019 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl
 • Formy wsparcia:
  a) 6 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
  b) 2 godziny indywidualnego wsparcia z zakresu egzaminu zawodowego
  c) 3 godziny indywidualnego instruktażu zawodowego
  d) materiały szkoleniowe
  e) zwrot kosztów przejazdów
  f) egzamin sprawdzający lub czeladniczy lub egzamin mistrzowski przed Izbą Rzemieślniczą
 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 466 520,00 zł, w tym wartość środków z UE: 1 246 542,00 zł, wartość środków z budżetu państwa: 70 478,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 149 500,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00