ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

Projekt „Kwalifikacje w rzemiośle szansą na sukces” zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2019 r. – 31.10.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu aż 90 osób dorosłych w wieku 18+, zdeterminowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, uzyska wsparcie w postaci 15 godzin indywidualnych konsultacji, w tym 12h z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 3h indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. egzaminu a także 3h instruktażu zawodowego, jak również będzie miało możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający, czeladniczy, mistrzowski, regulowany odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, w tym o rzemiośle czy rozporządzeniem MEN w sprawie egzaminów (…) z dn. 10.01.2017 roku.
 
  • Cel główny: Nabycie kwalifikacji zawodowych poprzez pozytywne złożenie egzaminu zawodowego oraz wzrost kompetencji społecznych przez 90 uczestników projektu w wieku 18+, z terenu województwa zachodniopomorskiego, do dnia 30.08.2019. 
  • Grupa docelowa: 90 osób dorosłych w wieku 18+ 
  • Obszar wsparcia: mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego
  • Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r.-31.10.2019 r.
  • Rekrutacja do projektu:  Rekrutacja ciągła/ dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl (zakładka "Do pobrania")
  • Formy wsparcia: 
a) zapewnione materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NNW
b) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe, 
c) konsultacje i szkolenia zawodowe, , 
e) potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający, czeladniczy, mistrzowski, regulowany odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami, w tym o rzemiośle czy rozporządzeniem MEN w sprawie egzaminów (…) z dn. 10.01.2017 roku.
  • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny
 HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU
 
Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu wynosi: 365 850,00 zł, w tym wartość środków z UE: 310 972,50 zł, wartość środków z budżetu państwa: 17 002,50 zł oraz wartość wkładu własnego: 37 875,00 zł 
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00