Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie „Synergia” jako organizacja pozarządowa, od 2012 roku prowadzi działania wspierające dzieci oraz młodzież, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, z terenu województwa zachodniopomorskiego, przede wszystkim z miasta Szczecin.

Organizacja, od 2017 roku jest także Organem prowadzącym cztery niepubliczne terapeutyczne placówki oświatowe, w tym Przedszkole Specjalne „Dzieńdoberek”, które obejmuje edukacją wyłącznie dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z niepełnosprawnościami takimi jak niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, autyzm, zaburzeniami wzroku i słuchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jest Organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola „Dzieńdoberek”, Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzieńdoberek”, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dzieńdoberek”, a od września 2020 roku prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową „Dzieńdoberek” (szkoła specjalna) – wszystkie placówki mieszczą się w Szczecinie. Organizacja w swoich w/w placówkach, zapewnia wsparcie edukacyjne dla ponad 200 dzieci oraz ich rodzin, prowadząc bezpłatne konsultacje, szkolenia oraz warsztaty. Na co dzień Stowarzyszenie oferuje także – w ramach działań projektowych (współfinansowanych ze środków PFRON lub z budżetu Gminy miasto Szczecin, a także UE) – setki bezpłatnych godzin zajęć terapeutycznych (indywidualnych i grupowych) dla dzieci, młodzieży z niepełnosprawnościami.
Od 6 lat prowadzi także „Klub Rodzica i Opiekuna” jako bezpłatną grupę wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń dla rodzin osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
W 2023 roku Organizacja otrzymała m.in. nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka – wyróżnienie w konkursie „Pozarządowy Szczecin”, dla projektu pn. Obchody Światowego Miesiąca Autyzmu pn. „Kwiecień miesiącem autyzmu” edycja 2023.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji „Synergia” powstało po zrzeszeniu się osób chcących aktywnie działać na rzecz mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. „Synergia” to przede wszystkim ludzie. W ramach wspólnego działania zrzeszamy wielu specjalistów w z różnych dziedzin. W skład naszego zespołu wchodzą m.in. doradcy zawodowi, sądowi kuratorzy społeczni, psycholog, pracownicy socjalni, specjaliści ds. zamówień publicznych, księgowi, specjaliści ds. rozliczania wniosków dofinansowanych z Unii Europejskiej, specjaliści z budowania wizerunku zawodowego, specjaliści – praktycy przygotowujący wnioski o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Specjalizujemy się w prowadzeniu zajęć dla osób zarówno bezrobotnych jak i pracujących m.in. z takich tematów jak: pozyskiwanie źródeł zewnętrznych, budowa wizerunku zawodowego, kształcenie w formach szkolnych np. w zawodzie opiekuna medycznego.

Wierzymy , że „im więcej wiesz, tym większe masz możliwości” dlatego nasze działania w dużej mierze skierowane są na edukację. Realizujemy zarówno inicjatywy oddolne mieszkańców województwa zachodniopomorskiego jak i inicjatywy placówek szkolnych, które chcą rozwijać talenty swoich podopiecznych w tym m.in. współpracujemy przy tworzeniu programów rozwojowych placówek oświatowych, organizujemy zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, prowadzimy szkolne ośrodki kariery czy bierzemy udział w systemie doskonalenia nauczycieli.

Nasi specjaliści posiadają wiedzę praktyczną potwierdzoną odpowiednimi dokumentami i cały czas uzupełniają swoją wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje. Grono naszych współpracowników i sympatyków stale się powiększa.