Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami – II edycja.”

Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – II edycja”

Informacje o projekcie:

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 464 godzin dydaktycznych tj. 64 godziny zajęć grupowych oraz 400 godzin zajęć indywidualnych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. W sytuacji, kiedy dany beneficjent, będzie posiadać już aktualny na dany moment test PEP-R, ADOS-2, VB-MAPP, itp. to nie będzie konieczności jego ponawiania a rodzaje zajęć i dostosowań zostaną oparte o aktualną dokumentację i ocenę psychomotoryczną dziecka.

W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

1. Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne i terapii czaszkowo-krzyżowej (prowadzone przez fizjoterapeutę i terapeutę pedagogiki leczniczej)

2. Zajęcia z integracji sensorycznej (prowadzone przez terapeutę SI)

3. Zajęcia logopedyczne i AAC (prowadzone przez logopedę i terapeutę AAC)

4. Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych (prowadzone przez pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga, pedagoga osób z ASD, MPD i innych)

ZAJĘCIA GRUPOWE:

1. Trening Umiejętności Społecznych (prowadzony przez psychologa i/albo terapeutę TUS). W ramach zajęć z TUS zakłada się także wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wyjście do kina, muzeum czy do pizzerii oraz inne aktywności związane z atrakcjami plenerowymi.

Harmonogram zajęć:

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00) i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów.

Miejsce realizacji wsparcia:

Zajęcia będą realizowane w Placówce Terapeutycznej „Dzieńdoberek”, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.

Termin realizacji projektu:

Projekt realizowany w terminie od 01.08.2023 r. do 15.12.2023 r.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego. Zakłada się, że będzie to minimum 35 osób, która weźmie udział w zajęciach. Przede wszystkim wsparciem zostaną objęte dzieci i młodzież z powiatu Szczecin, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego. Beneficjentami projektu są to dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą stanowić maksymalnie 10% ogółu beneficjentów, przy czym nie dotyczy to orzeczeń z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, trwałą psychiczną i sprzężoną.

Rekrutacja: Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz – prawni opiekunowie. Koniecznym będzie także załączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Rekrutacja ma charakter ciągły.

Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Kontakt:

Biuro Projektu

tel. 577 895 444 mail: projekt@dziendoberekszczecin.pl

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 66 240,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Wkład własny: 16 240,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.