Projekt „Wzrost kompetencji pedagogicznych wśród członków rodzin, opiekunów, wolontariuszy i innych kadr zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”.

Projekt „Wzrost kompetencji pedagogicznych wśród członków rodzin, opiekunów, wolontariuszy i innych kadr zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. 

 

W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica, Opiekuna i  Wolontariusza, który jest grupą wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy członkami rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunami, kadrą i wolontariuszami. Spotkania dla rodziców i opiekunów związane będą przede wszystkim z codzienną opieką i wsparciem swoich dzieci i podopiecznych. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną też minimum dwa spotkania dla kadr zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej albo społecznej osób z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada: 

  • efektywne wsparcie szkoleniowe
  • bezpłatne spotkania ze specjalistami, prowadzone w formie warsztatów (5 spotkań po około 5-6 godzin)
  • zapewnienie dodatkowej opieki nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań.

W ramach realizacji projektu, prowadzone będzie także indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty. Poradnictwa udzielać będą: psycholog, logopeda, terapeuta – pedagog specjalny, terapeuta SI, fizjoterapeuta albo inny specjalista, o ile taka potrzeba wynikać będzie z naszej diagnozy.

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 r. do 15.12.2024 r.

Grupa docelowa

Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Harmonogram zajęć

Spotkania odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo Uczestników mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w jednym miesiącu a w kolejnym żadnego. 

Miejsce realizacji wsparcia

Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie. Dopuszcza się organizację spotkań w innym miejscu, wskazanym przez Realizatora projektu, znajdującym się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania miejsc zaplanowanych w ramach niniejszego działania. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia „Synergia”

Tel. 577 895 444

Koordynator projektu – Kamila Michałko

Wartość dofinansowania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 57 750,00 zł

Kwota otrzymana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego 57 750,00 zł