Projekt „Wzrost kompetencji pedagogicznych wśród członków rodzin, opiekunów, wolontariuszy i innych kadr zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. 

 

W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica, Opiekuna i  Wolontariusza, który jest grupą wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy członkami rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunami, kadrą i wolontariuszami. Spotkania dla rodziców i opiekunów związane będą przede wszystkim z codzienną opieką i wsparciem swoich dzieci i podopiecznych. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną też minimum dwa spotkania dla kadr zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej albo społecznej osób z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada: 

 • efektywne wsparcie szkoleniowe
 • bezpłatne spotkania ze specjalistami, prowadzone w formie warsztatów (5 spotkań po około 5-6 godzin)
 • zapewnienie dodatkowej opieki nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań.

W ramach realizacji projektu, prowadzone będzie także indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty. Poradnictwa udzielać będą: psycholog, logopeda, terapeuta – pedagog specjalny, terapeuta SI, fizjoterapeuta albo inny specjalista, o ile taka potrzeba wynikać będzie z naszej diagnozy.

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 r. do 15.12.2024 r.

Grupa docelowa

Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Harmonogram zajęć

Spotkania odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo Uczestników mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w jednym miesiącu a w kolejnym żadnego. 

Miejsce realizacji wsparcia

Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie. Dopuszcza się organizację spotkań w innym miejscu, wskazanym przez Realizatora projektu, znajdującym się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania miejsc zaplanowanych w ramach niniejszego działania. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia „Synergia”

Tel. 577 895 444

Koordynator projektu – Kamila Michałko

Wartość dofinansowania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 57 750,00 zł

Kwota otrzymana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego 57 750,00 zł

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 233 godzin dydaktycznych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. Ocena przeprowadzona zostanie przez wykwalifikowanych w tym zakresie pedagogów specjalnych i/albo psychologa. Jeśli uczestnik/uczestniczka będzie posiadać aktualną diagnozę, np. WOPF, PEP-R, VB-mapp, itd. z aktualnego roku szkolnego, będzie to mogło zostać

uznane, a wsparcie będzie modyfikowane do aktualnej potrzeby.

 

W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

 1. Zajęcia z terapii Biofeedback
 2. Diagnoza przetwarzania słuchowego baterią testów Neuroflow oraz Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow (realizacja pierwszego etapu treningu słuchowego) 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 1. Zajęcia na basenie z instruktorem
 2. Zajęcia z hipoterapii

 

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 r. do 15.12.2024 r.

Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 

 • dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymujący się ważnym orzeczeniem
  o niepełnosprawności, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, przy czym będą to osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  z uwzględnieniem warunku, iż osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą stanowić
  w zadaniu nie więcej niż 10% ogółu bezpośrednich beneficjentów. 
 • projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego (przede wszystkim dzieci i młodzież z powiatu Szczecin, polickiego, pyrzyckiego, goleniowskiego i gryfińskiego.)

 

Harmonogram zajęć

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00)
i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach indywidualnych oraz grupowych będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.  

Miejsce realizacji wsparcia

Zajęcia indywidualne będą realizowane w Centrum Diagnozy i Terapii, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie. Zajęcia grupowe będą realizowane w ramach usługi zleconej dla podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Realizator projektu zapewni transport na zajęcia grupowe dla dzieci. 

Nieobecność dziecka na zajęciach

Zakłada się, że dziecko może być nieobecne na zajęciach z uwagi na chorobę albo nagłe zdarzenie losowe. Zgodnie z systemem szkolnym, formalnie należy traktować je jako zajęcia, które się odbyły,  nie mniej jednak każdorazowo będzie podjęta próba odrobienia takich zajęć w innym, dogodnym dla obu stron terminie.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania miejsc zaplanowanych w ramach niniejszego działania. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia „Synergia”

Tel. 577 895 444

Koordynator projektu – Kamila Michałko

Wartość dofinansowania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 79 660,00 zł

Kwota otrzymana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego 79 660,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie „Synergia”

Projekt pn. „Spektrum możliwości”, to kompleksowy model zakładający utworzenie minimum 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i/albo niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 30 wychowanków Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dzieńdoberek”, Niepublicznego Przedszkola „Dzieńdoberek” oraz Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzieńdoberek” (szczegóły w Regulamienie Projektu – zakładka do pobrania). Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane także do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS, NP i NTPP „Dzieńdoberek” (20 osób), co stanowić będzie wsparcie metodyczne, doskonalenie i podnoszenie jej kompetencji i kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym także z dziećmi pochodzenia migranckiego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa docelowa:

 • udział w projekcie weźmie łącznie 30 dzieci z niepełnosprawnościami, w wieku przedszkolnym, z czego dla minimum 5 dzieci (1 grupa) utworzone zostaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego – dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • minimum 20 osób  – kadra pedagogiczna placówek „Dzieńdoberek” – przedszkola specjalnego, punktu przedszkolnego i przedszkola

Cel główny projektu:

 • zwiększenie szans edukacyjnych dla 30 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  z terenu powiatu Szczecin, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego do dnia 31.08.2025 r.

Celami szczegółowymi są:

 • utworzenie nowych 5. miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • zwiększenie umiejętności psychomotorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i społecznych oraz wzrost
  integracyjnych warunków rozwoju wśród 30 dzieci do dnia 31.08.2025 r.
 • wzrost kompetencji 20 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej do dnia 31.08.2025

Wartość dofinansowania otrzymana ze środków Funduszy Europejskich 614 225, 00 zł

Wartość wkładu własnego 68 400,00 zł

Łączna wartość projektu 682 625,00 zł

#FunduszeUE

Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miasto Szczecin na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”.

Działanie to zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w wymiarze łącznym ponad 423 godzin) a także konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na temat projektu wraz z dokumentacją rekrutacyjną znajdziecie Państwo tutaj.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie oraz do udostępnienia powyższej informacji.