Projekt „Spektrum możliwości”

Beneficjent: Stowarzyszenie „Synergia”

Projekt pn. „Spektrum możliwości”, to kompleksowy model zakładający utworzenie minimum 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i/albo niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 30 wychowanków Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dzieńdoberek”, Niepublicznego Przedszkola „Dzieńdoberek” oraz Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzieńdoberek” (szczegóły w Regulamienie Projektu – zakładka do pobrania). Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane także do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS, NP i NTPP „Dzieńdoberek” (20 osób), co stanowić będzie wsparcie metodyczne, doskonalenie i podnoszenie jej kompetencji i kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym także z dziećmi pochodzenia migranckiego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa docelowa:

  • udział w projekcie weźmie łącznie 30 dzieci z niepełnosprawnościami, w wieku przedszkolnym, z czego dla minimum 5 dzieci (1 grupa) utworzone zostaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego – dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • minimum 20 osób  – kadra pedagogiczna placówek „Dzieńdoberek” – przedszkola specjalnego, punktu przedszkolnego i przedszkola

Cel główny projektu:

  • zwiększenie szans edukacyjnych dla 30 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    z terenu powiatu Szczecin, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego do dnia 31.08.2025 r.

Celami szczegółowymi są:

  • utworzenie nowych 5. miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
  • zwiększenie umiejętności psychomotorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i społecznych oraz wzrost
    integracyjnych warunków rozwoju wśród 30 dzieci do dnia 31.08.2025 r.
  • wzrost kompetencji 20 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej do dnia 31.08.2025

Wartość dofinansowania otrzymana ze środków Funduszy Europejskich 614 225, 00 zł

Wartość wkładu własnego 68 400,00 zł

Łączna wartość projektu 682 625,00 zł

#FunduszeUE