Projekt „Działajmy razem”

Projekt „Działajmy razem” –  współfinansowany ze środków gminy miasto Szczecin.
W ramach realizacji zadania, raz w miesiącu odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica. Prowadzone będą one od 7 lutego 2021 roku do grudnia 2021 roku. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami. Moderatorem Klubu będzie doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. W trakcie spotkań z rodzicami poruszane będą różnorodne tematy związane z:
  • prowadzonymi terapiami dla dzieci
  • problemami codziennego funkcjonowania
  • poradnictwem prawnym oraz socjalnym

Ponadto udział w Klubie Rodzica będą brali także zaproszeni specjaliści – terapeuci, którzy będą opowiadać o prowadzonych terapiach, tak by
w możliwie dobry sposób przybliżyć je rodzicom. Spotkania Klubu Rodzica odbywać się będą 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo rodziców mogło w nich wziąć udział. Każde spotkanie trwać będzie ok. 1 godzinę.

Zgodnie z założeniem, udział w spotkaniach Klubu Rodzica weźmie minimum 30 osób, przy czym jeden opiekun będzie mógł wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, jaka będzie realizowana w ramach projektu. W ramach Klubu Rodzica uczestnikom zapewniony zostanie drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.), tak by atmosfera współpracy była duża i otwarta. Takie postępowanie pozwoli na uzyskanie maksymalnej efektywności. W trakcie spotkań na Klubie wypełniana będzie lista obecności oraz prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.
Grupa docelowa objęta wsparciem w ramach projekt jest zgodna z Regulaminem Konkursu. Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin. Udział w projekcie wziąć będą mogli rodzice (opiekunowie) dzieci z niepełnosprawnością (minimum 15 osób), którzy będą
mogli uczestniczyć w specjalnie dla nich prowadzonym Klubie Rodzica. Pozwoli to na wzrost ich kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej a także zwiększy możliwości ich integracji. W projekcie umożliwione zostanie uczestnictwo rodzicom bez względu na płeć, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, co prowadzić będzie do sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Zajęcia będą realizowane w budynkach pozbawionych barier architektonicznych. Treści zajęć będą ułożone w taki sposób, aby nie dyskryminować żadnej grupy osób.
Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie od 07.02.2021, przy czym będzie miała ciągły charakter.

Całkowita wartość dofinansowania Urzędu Miasta wynosi 2 000,00 zł.