Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami”

Projekt „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”, zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w wymiarze łącznym ponad 423 godzin) a także konsultacji indywidualnych (50 godzin) oraz spotkań grupowych dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami (12 spotkań). Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz uczestników. Dla każdego małoletniego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo inna ocena funkcjonalna, który/a wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu.

W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia, w podziale na dwie grupy Beneficjentów:

I.Zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

 • Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne oraz z integracji sensorycznej (prowadzone przez fizjoterapeutę, terapeutę pedagogiki leczniczej, gimnastyka korekcyjnego, terapeutę SI)
 • Zajęcia logopedyczne i AAC, w tym z wykorzystaniem treningu słuchowego metodą Warnkego (prowadzone przez logopedę i terapeutę AAC)
 • Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych, w tym m.in.biofeedback oraz wykorzystanie mikropolaryzacji tDCS (prowadzone przez pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga, pedagoga osób z ASD, MPD i innych)

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 • Trening Umiejętności Społecznych (prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę) – zajęcia grupowe (grupa od 2 do 8 osób, w zależności od doboru terapeuty) – przyjmuje się, że udział wezmą minimum 4 grupy.

II. Zajęcia grupowe dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami

Spotkania prowadzone w ramach tzw. Klubu Rodzica i Opiekuna. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. Uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, wedle preferowanej przez siebie wybranej tematyki spotkania. Nie ma obowiązku być na każdym spotkaniu. Tematyka realizowanych spotkań będzie publikowana na bieżąco przez Projektodawcę, do wiadomości Uczestników, w tym w postaci wydarzeń na profilach społecznościowych Projektodawcy.

W ramach Klubu Rodzica uczestnikom zapewniony zostanie:

 • drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.), tak by atmosfera współpracy była przyjemna i otwarta
 • dodatkowa opieka nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań

Zaplanowana liczba spotkań, w ramach realizacji projektu – 12.

III. Indywidualne wsparcie dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

W ramach realizacji działania, prowadzone będzie indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Spotkania przybierać będą formę indywidualnego instruktażu, rozmowy wspierającej i kształtującej. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty.

 • psycholog
 • logopeda
 • terapeuta – pedagog specjalny
 • terapeuta SI
 • fizjoterapeuta

Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży:

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.

Miejsce realizacji wsparcia:

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania w ramach „Klubu Rodzica i Opiekuna”, będą realizowane w Placówce Terapeutycznej „Dzieńdoberek”, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.

Termin realizacji projektu:

Projekt realizowany w terminie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin.

Beneficjentami projektu są:

 • Dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności), bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Dopuszcza się również możliwość skierowania zadania do osób z niepełnosprawnością posiadających zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę potwierdzające całościowe zaburzenia rozwojowe (w tym orzeczenie z publicznej PP, gdzie w komisji zasiadał lekarz psychiatra) albo w przypadku dzieci w wieku 0-3 lata zaświadczenia o stanie zdrowia wskazujące na brak oczekiwanego prawidłowego rozwoju dziecka, wydanego przez lekarza psychiatrę lub pediatrę lub odpowiedniego dla danego schorzenia lekarza specjalistę). Zakłada się, że będzie to minimum 40 osoby.
 • Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami; w tym rodzice (opiekunowie), dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo i inni – jeśli zadeklarują, że pełnią funkcje opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami – minimum 45 osób. Ponad to zakłada się, że ,minimum 25 osób dorosłych będących rodzicem/opiekunem dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami skorzysta z indywidualnego wsparcia terapeutycznego.

Rekrutacja:

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie od początku realizacji projektu, przy czym będzie miała charakter ciągły (do wyczerpania ilości miejsc). Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin. Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz, w tym oświadczenie dotyczące miejsca zamieszkania na terenie miasta Szczecin i oświadczenie dotyczące pozostawania członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością (jeśli dotyczy). W przypadku dziecka mającego wziąć udział w zajęciach koniecznym będzie załączenie kopii ww. zaświadczeń.

Dokumenty znajdują się TUTAJ

Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Kontakt z Biurem Projektu:

Adres: ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin
tel. 577 895 444
mail: projekt@dziendoberekszczecin.pl

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 60 650,00 zł
Kwota dofinansowania: 60 650,00 zł
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Synergia”

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.