Projekt „Klub Rodzica i Opiekuna”

Informacje o projekcie:

1. WSPARCIE GRUPOWE
W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna o charakterze grupowym. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie każdorazowo doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. W trakcie spotkań z rodzicami poruszane będą różnorodne tematy związane z prowadzonymi terapiami dla dzieci, problemami codziennego funkcjonowania a także związane z poradnictwem prawnym oraz socjalnym. Ponadto udział w Klubie Rodzica i Opiekuna będą brali także zaproszeni specjaliści – terapeuci, którzy będą opowiadać o prowadzonych terapiach, tak by w możliwie dobry sposób przybliżyć je rodzicom.W ramach Klubu Rodzica uczestnikom zapewniony zostanie:

 • drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.), tak by atmosfera współpracy była przyjemna i otwarta,
 • dodatkowa opieka nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań.

Planowana tematyka szkoleń w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna to m.in:

 • Zaburzenia snu u dziecka z autyzmem – czynniki zaburzające, strategie i warunki zmiany.
 • Zastosowanie stymulacji polisensorycznej w ćwiczeniu motoryki małej i dużej.
 • AAC jako metody wspomagające komunikację.
 • Techniki pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
 • Metody fizjoterapeutyczne pracy z dzieckiem o obniżonym albo wzmożonym napięciu mięśni.
 • Gdzie szukać informacji o organizacjach pomagających dzieciom i rodzicom.
 • Afazja – podłoże, specyfika, skuteczne metody wsparcia.
 • Integracja sensoryczna u dzieci z ASD i MPD.
 • Logorytmika jako forma wsparcia językowego.

WAŻNA INFORMACJA: Beneficjent, który przystąpi do udziału w przedmiotowym projekcie, może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, ma prawo wybrać tylko te, które go interesują. Przystąpienie do projektu nie zobowiązuje do uczestnictwa ze wszystkich w/w tematykach spotkań Klubu.

2. WSPARCIE INDYWIDUALNE
W ramach realizacji działania, prowadzone będzie indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Spotkania przybierać będą formę indywidualnego instruktażu, rozmowy wspierającej i kształtującej. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty.
Poradnictwa udzielać będą:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta – pedagog specjalny,
 • terapeuta SI,
 • fizjoterapeuta.

Grupa docelowa:
Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Harmonogram zajęć:
1. Spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo rodziców mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w jednym miesiącu a w kolejnym żadnego. Prosimy śledzić na bieżąco informacje dotyczące poszczególnych spotkań, planowanych w ramach realizacji projektu. Informacje dotyczące Klubu Rodzica i Opiekuna będa pojawiały się m.in. w mediach społecznościowych na: https://www.facebook.com/DziendoberekPlacowkiTerapeutyczne

2. Spotkania indywidualne będą ustalane na bieżąco, w bezpośrednim kontakcie z wybranym specjalistą.

Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Termin realizacji projektu: Realizacja projektu w terminie od 22.05.2022 do 15.12.2022

Miejsce realizacji projektu: Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie.

Rekrutacja:
Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz. Dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Kontakt:
Koordynator projektu Kamila Michałko
tel. 501 637 903
mail: projekt@dziendoberekszczecin.pl

Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 33 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 760,00 zł
Wkład własny: 5 740,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.