Projekt „Dzieńdoberek równe szanse”

„Dzieńdoberek – równe szanse” to kompleksowy model zakładający dostosowanie istniejących 2 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu albo z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 20 wychowanków w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Dzieńdoberek”. Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu miasta Szczecin i powiatu polickiego, dzięki czemu zrealizowane zostaną 3 etapy edukacji przedszkolnej dzieci:
pobudzenie zmysłów.
integracja zmysłowo-ruchowa.
wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni.
Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS „Dzieńdoberek”.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2020-31.08.2021

CEL GŁÓWNY:
Zwiększenie szans edukacyjnych dla 20 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.08.2021.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Zwiększenie umiejętności psychomotorycznych i społecznych oraz wzrost integracyjnych warunków rozwoju wśród 20 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z terenu powiatu Szczecin lub polickiego do dnia 31.08.2021
Wzrost kompetencji 7 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej, do dnia 31.08.2021

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 427 125,00 zł, w tym wartość środków z UE: 362 311,61 zł oraz wartość wkładu własnego: 64 813,39 zł