Projekt „Kompetencje społeczne szansą na sukces”

Projekt „Kompetencje społeczne szansą na sukces” realizowany od  jest na terenie powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego.
Projekt skierowany jest do osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności fakultatywne. Każdy uczestnik będzie wspierany przez 10 miesięcy w ramach projektu, poprzez zajęcia indywidualne i grupowe, a także praktykę woluntarystyczną. W ramach projektu aż 60 osób w wieku 15-21 lat uzyska wsparcie w postaci 18 godzin indywidualnych konsultacji, w tym
  • 8 godzin ze swoim opiekunem będącym doradcą edukacyjno-zawodowym,
  • 5 godzin z coachem/mentorem
  • 5 godzin z psychologiem
  • 60 godzin szkoleń/warsztatów grupowych kształtujących kompetencje społeczne
  • 80 godzin praktyk w NGO
Bardzo ważne jest to, iż wsparcie w ramach projektu opiera się na kompleksowej pomocy dla uczestników. Pozwoli to uczestnikom na możliwie dobre opanowanie i przećwiczenie w praktyce nabytych umiejętności. Realizacja projektu nakierowana jest na angażowanie uczestników w aktywność społeczną, w tym wykonywanie działań woluntarystycznych, tak by w uczestnikach zidentyfikować i uaktywnić posiadany w nich potencjał i możliwości.
Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Gminy Miasto Szczecin.
Całkowita Wartość projektu: 283 500,00 zł
Wkład własny Projektodawcy (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.): 279 000,00 zł
Kwota wsparcia z Gminy Szczecin: 4 500,00 zł