Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami i ich rodzin.”

Informacje o projekcie:
Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin”, zakłada realizację bezpłatnych szkoleń dla rodziców oraz zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym ponad 480 godzin. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz uczestników. Dla każdego małoletniego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo inna ocena funkcjonalna, który/a wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu.
W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia, w podziale na dwie grupy Beneficjentów:
I.ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
  • Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne (zajęcia indywidualne).
  • Zajęcia z integracji sensorycznej (zajęcia indywidualne).
  • Zajęcia logopedyczne i AAC (zajęcia indywidualne).
  • Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych, w tym m.in.biofeedback oraz wykorzystanie mikropolaryzacji tDCS (zajęcia indywidualne).
  • Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe).
Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży:
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.
II. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
Spotkania prowadzone w ramach tzw. Klubu Rodzica i Opiekuna. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. Uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, wedle preferowanej przez siebie wybranej tematyki spotkania. Nie ma obowiązku być na każdym spotkaniu. Tematyka realizowanych spotkań będzie publikowana na bieżąco przez Projektodawcę, do wiadomości Uczestników, w tym w postaci wydarzeń na profilach społecznościowych Projektodawcy. Zaplanowana liczba spotkań, w ramach realizacji projektu – 12.
Miejsce realizacji wsparcia:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania w ramach „Klubu Rodzica i Opiekuna”, będą realizowane w Placówce Terapeutycznej „Dzieńdoberek”, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.
Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren miasta Szczecin. Zakłada się, że będzie to minimum 76 osób, która weźmie udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, w tym spotkaniach Klubu Rodzica i Opiekuna.
Beneficjentami projektu są:
Dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza, np. psychiatrę dotyczące całościowego zaburzenia rozwoju u dziecka, wskazujące na występowanie niepełnosprawności) – minimum 31 osób.
Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami; w tym rodzice (opiekunowie), dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo i inni – jeśli zadeklarują, że pełnią funkcje opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami – minimum 45 osób.
Rekrutacja:
Rekrutacja ma charakter ciągły. Osoby chętne do udziału w projekcie, będą musiały wypełnić odpowiedni Kwestionariusz (inny dla dzieci i młodzieży, inny dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami). W przypadku dzieci i młodzieży, koniecznym będzie także załączenie kopii w/w dokumentów tj. orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego, wskazującego na występowanie u dziecka niepełnosprawności (szczegóły w Kwestionariuszu rekrutacyjnym). Dokumenty znajdują się w zakładce https://synergiaszczecin.pl/do-pobrania
Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.
Kontakt z Biurem Projektu:
Adres: ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin
tel. 577 895 444
Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 58 440,00 zł
Kwota dofinansowania: 58 440,00 zł
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Synergia”
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.