Projekt „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju – edycja 2024”

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 233 godzin dydaktycznych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. Ocena przeprowadzona zostanie przez wykwalifikowanych w tym zakresie pedagogów specjalnych i/albo psychologa. Jeśli uczestnik/uczestniczka będzie posiadać aktualną diagnozę, np. WOPF, PEP-R, VB-mapp, itd. z aktualnego roku szkolnego, będzie to mogło zostać

uznane, a wsparcie będzie modyfikowane do aktualnej potrzeby.

 

W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

 1. Zajęcia z terapii Biofeedback
 2. Diagnoza przetwarzania słuchowego baterią testów Neuroflow oraz Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow (realizacja pierwszego etapu treningu słuchowego) 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 1. Zajęcia na basenie z instruktorem
 2. Zajęcia z hipoterapii

 

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 r. do 15.12.2024 r.

Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 

 • dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymujący się ważnym orzeczeniem
  o niepełnosprawności, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, przy czym będą to osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  z uwzględnieniem warunku, iż osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą stanowić
  w zadaniu nie więcej niż 10% ogółu bezpośrednich beneficjentów. 
 • projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego (przede wszystkim dzieci i młodzież z powiatu Szczecin, polickiego, pyrzyckiego, goleniowskiego i gryfińskiego.)

 

Harmonogram zajęć

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00)
i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach indywidualnych oraz grupowych będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.  

Miejsce realizacji wsparcia

Zajęcia indywidualne będą realizowane w Centrum Diagnozy i Terapii, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie. Zajęcia grupowe będą realizowane w ramach usługi zleconej dla podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Realizator projektu zapewni transport na zajęcia grupowe dla dzieci. 

Nieobecność dziecka na zajęciach

Zakłada się, że dziecko może być nieobecne na zajęciach z uwagi na chorobę albo nagłe zdarzenie losowe. Zgodnie z systemem szkolnym, formalnie należy traktować je jako zajęcia, które się odbyły,  nie mniej jednak każdorazowo będzie podjęta próba odrobienia takich zajęć w innym, dogodnym dla obu stron terminie.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania miejsc zaplanowanych w ramach niniejszego działania. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia „Synergia”

Tel. 577 895 444

Koordynator projektu – Kamila Michałko

Wartość dofinansowania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 79 660,00 zł

Kwota otrzymana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego 79 660,00 zł