Projekt „Wzrost kompetencji pedagogicznych wśród członków rodzin, opiekunów, wolontariuszy i innych kadr zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami”. 

 

W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica, Opiekuna i  Wolontariusza, który jest grupą wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy członkami rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunami, kadrą i wolontariuszami. Spotkania dla rodziców i opiekunów związane będą przede wszystkim z codzienną opieką i wsparciem swoich dzieci i podopiecznych. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną też minimum dwa spotkania dla kadr zaangażowanych
w proces rehabilitacji zawodowej albo społecznej osób z niepełnosprawnością.

Projekt zakłada: 

 • efektywne wsparcie szkoleniowe
 • bezpłatne spotkania ze specjalistami, prowadzone w formie warsztatów (5 spotkań po około 5-6 godzin)
 • zapewnienie dodatkowej opieki nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań.

W ramach realizacji projektu, prowadzone będzie także indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty. Poradnictwa udzielać będą: psycholog, logopeda, terapeuta – pedagog specjalny, terapeuta SI, fizjoterapeuta albo inny specjalista, o ile taka potrzeba wynikać będzie z naszej diagnozy.

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 r. do 15.12.2024 r.

Grupa docelowa

Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Harmonogram zajęć

Spotkania odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo Uczestników mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w jednym miesiącu a w kolejnym żadnego. 

Miejsce realizacji wsparcia

Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie. Dopuszcza się organizację spotkań w innym miejscu, wskazanym przez Realizatora projektu, znajdującym się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania miejsc zaplanowanych w ramach niniejszego działania. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia „Synergia”

Tel. 577 895 444

Koordynator projektu – Kamila Michałko

Wartość dofinansowania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 57 750,00 zł

Kwota otrzymana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego 57 750,00 zł

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 233 godzin dydaktycznych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. Ocena przeprowadzona zostanie przez wykwalifikowanych w tym zakresie pedagogów specjalnych i/albo psychologa. Jeśli uczestnik/uczestniczka będzie posiadać aktualną diagnozę, np. WOPF, PEP-R, VB-mapp, itd. z aktualnego roku szkolnego, będzie to mogło zostać

uznane, a wsparcie będzie modyfikowane do aktualnej potrzeby.

 

W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia.

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

 1. Zajęcia z terapii Biofeedback
 2. Diagnoza przetwarzania słuchowego baterią testów Neuroflow oraz Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow (realizacja pierwszego etapu treningu słuchowego) 

 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

 1. Zajęcia na basenie z instruktorem
 2. Zajęcia z hipoterapii

 

Termin realizacji

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2024 r. do 15.12.2024 r.

Grupa docelowa

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące warunki:

 

 • dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymujący się ważnym orzeczeniem
  o niepełnosprawności, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, przy czym będą to osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
  z uwzględnieniem warunku, iż osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą stanowić
  w zadaniu nie więcej niż 10% ogółu bezpośrednich beneficjentów. 
 • projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego (przede wszystkim dzieci i młodzież z powiatu Szczecin, polickiego, pyrzyckiego, goleniowskiego i gryfińskiego.)

 

Harmonogram zajęć

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00)
i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach indywidualnych oraz grupowych będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.  

Miejsce realizacji wsparcia

Zajęcia indywidualne będą realizowane w Centrum Diagnozy i Terapii, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie. Zajęcia grupowe będą realizowane w ramach usługi zleconej dla podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Realizator projektu zapewni transport na zajęcia grupowe dla dzieci. 

Nieobecność dziecka na zajęciach

Zakłada się, że dziecko może być nieobecne na zajęciach z uwagi na chorobę albo nagłe zdarzenie losowe. Zgodnie z systemem szkolnym, formalnie należy traktować je jako zajęcia, które się odbyły,  nie mniej jednak każdorazowo będzie podjęta próba odrobienia takich zajęć w innym, dogodnym dla obu stron terminie.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły, do momentu wyczerpania miejsc zaplanowanych w ramach niniejszego działania. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są złożyć komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura projektu.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Biuro projektu 

Biuro projektu znajduje się przy ul. Żubrów 3/1, w Szczecinie w siedzibie Stowarzyszenia „Synergia”

Tel. 577 895 444

Koordynator projektu – Kamila Michałko

Wartość dofinansowania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 79 660,00 zł

Kwota otrzymana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego 79 660,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie „Synergia”

Projekt pn. „Spektrum możliwości”, to kompleksowy model zakładający utworzenie minimum 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i/albo niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także realizację dodatkowej oferty edukacyjnej dla 30 wychowanków Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Dzieńdoberek”, Niepublicznego Przedszkola „Dzieńdoberek” oraz Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Dzieńdoberek” (szczegóły w Regulamienie Projektu – zakładka do pobrania). Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane także do kadry pedagogicznej zatrudnionej w NPS, NP i NTPP „Dzieńdoberek” (20 osób), co stanowić będzie wsparcie metodyczne, doskonalenie i podnoszenie jej kompetencji i kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, w tym także z dziećmi pochodzenia migranckiego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Grupa docelowa:

 • udział w projekcie weźmie łącznie 30 dzieci z niepełnosprawnościami, w wieku przedszkolnym, z czego dla minimum 5 dzieci (1 grupa) utworzone zostaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego – dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • minimum 20 osób  – kadra pedagogiczna placówek „Dzieńdoberek” – przedszkola specjalnego, punktu przedszkolnego i przedszkola

Cel główny projektu:

 • zwiększenie szans edukacyjnych dla 30 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  z terenu powiatu Szczecin, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego do dnia 31.08.2025 r.

Celami szczegółowymi są:

 • utworzenie nowych 5. miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami.
 • zwiększenie umiejętności psychomotorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i społecznych oraz wzrost
  integracyjnych warunków rozwoju wśród 30 dzieci do dnia 31.08.2025 r.
 • wzrost kompetencji 20 nauczycieli, z uwzględnieniem wyrównywania deficytów wychowanków w edukacji przedszkolnej do dnia 31.08.2025

Wartość dofinansowania otrzymana ze środków Funduszy Europejskich 614 225, 00 zł

Wartość wkładu własnego 68 400,00 zł

Łączna wartość projektu 682 625,00 zł

#FunduszeUE

Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miasto Szczecin na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin i opiekunów”.

Działanie to zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (w wymiarze łącznym ponad 423 godzin) a także konsultacji indywidualnych oraz spotkań grupowych dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na temat projektu wraz z dokumentacją rekrutacyjną znajdziecie Państwo tutaj.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie oraz do udostępnienia powyższej informacji.

Projekt pn. „W świątecznym nastroju” polega na realizacji dwóch zadań:

 • Zorganizowaniu wspólnych spotkań świątecznych dla dzieci i rodziców oraz opiekunów wychowanków będących pod opieką placówek terapeutycznych „Dzieńdoberek”. Spotkania, podobnie jak w latach poprzednich planujemy zorganizować w Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie, jednakże z uwagi na liczbę uczestników oraz możliwości Domu Kultury miejsce może się zmienić. Planowana data organizacji wydarzenia głównego to 15.12.2023 roku. Podczas spotkania zarówno kadra placówek, jak też dzieci wykonają przedstawienie, w tym zaśpiewają piosenki, odbędzie się krótki teatrzyk. Na scenie odbędzie się także wręczenie upominków przez świętego Mikołaja. Odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie recytatorsko wokalnym.
 • Zorganizowaniu konkursu recytatorsko-wokalnego utworu świątecznego dla wszystkich podopiecznych Placówek Terapeutycznych „Dzieńdoberek”. Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach, tj. dzieci na poziomie przedszkola oraz dzieci na poziomie klas 1-3 szkoły podstawowej. Idea konkursu zakłada przełamywanie barier, wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie małych artystów. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uznania a ponadto komisja konkursowa wybierze spośród uczestników 3 miejsca w każdej kategorii oraz przyzna po dwa wyróżnienia. Więcej o konkursie tutaj
  Wskazane zadania mają charakter edukacyjny, terapeutyczny oraz integracyjny.

Czas realizacji projektu: 12.11.2023 – 31.12.2023

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 6 300,00 zł

Kwota dofinansowania: 5000,00 zł

Wkład własny: 1 300,00 zł

Zadanie jest współfinansowanie ze środków gminy miasto Szczecin.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Synergia”

Projekt „Różni ale tacy sami” oferuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 76 godzin dydaktycznych. Dobór konkretnych zajęć wynikał będzie z bieżących potrzeb Uczestników. Zadaniem tego działania jest wsparcie najważniejszych obszarów, takich jak:

 • rozwój funkcji motorycznych, poprzez realizację zajęć pn. Trening funkcji motorycznych z elementami stymulacji polisensorycznej (38 godzin)
 • rozwój funkcji komunikacyjnych, poznawczych i społecznych, poprzez realizacje zajęć pn. Trening umiejętności funkcjonalnych z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej (38 godzin)

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują na terenie powiatu Szczecin, polickiego, gryfińskiego oraz goleniowskiego. Są to dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności).

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w terminie od początku realizacji projektu, przy czym będzie miała charakter ciągły. Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Termin realizacji: 15.05.2023 r. – 31.07.2023 r.

Kontakt:

Biuro Projektu

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 10 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami – II edycja”

Informacje o projekcie:

Projekt zakłada realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym 464 godzin dydaktycznych tj. 64 godziny zajęć grupowych oraz 400 godzin zajęć indywidualnych. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz dzieci biorących udział w projekcie. Dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo innym, który wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu. W sytuacji, kiedy dany beneficjent, będzie posiadać już aktualny na dany moment test PEP-R, ADOS-2, VB-MAPP, itp. to nie będzie konieczności jego ponawiania a rodzaje zajęć i dostosowań zostaną oparte o aktualną dokumentację i ocenę psychomotoryczną dziecka.

W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:

1. Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne i terapii czaszkowo-krzyżowej (prowadzone przez fizjoterapeutę i terapeutę pedagogiki leczniczej)

2. Zajęcia z integracji sensorycznej (prowadzone przez terapeutę SI)

3. Zajęcia logopedyczne i AAC (prowadzone przez logopedę i terapeutę AAC)

4. Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych (prowadzone przez pedagoga specjalnego – oligofrenopedagoga, pedagoga osób z ASD, MPD i innych)

ZAJĘCIA GRUPOWE:

1. Trening Umiejętności Społecznych (prowadzony przez psychologa i/albo terapeutę TUS). W ramach zajęć z TUS zakłada się także wyjścia do miejsc użyteczności publicznej, wyjście do kina, muzeum czy do pizzerii oraz inne aktywności związane z atrakcjami plenerowymi.

Harmonogram zajęć:

Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach popołudniowych (po godzinie 14.00) i wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów.

Miejsce realizacji wsparcia:

Zajęcia będą realizowane w Placówce Terapeutycznej „Dzieńdoberek”, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.

Termin realizacji projektu:

Projekt realizowany w terminie od 01.08.2023 r. do 15.12.2023 r.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego. Zakłada się, że będzie to minimum 35 osób, która weźmie udział w zajęciach. Przede wszystkim wsparciem zostaną objęte dzieci i młodzież z powiatu Szczecin, polickiego, goleniowskiego i gryfińskiego. Beneficjentami projektu są to dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (legitymująca się ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Osoby legitymujące się orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności będą stanowić maksymalnie 10% ogółu beneficjentów, przy czym nie dotyczy to orzeczeń z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, trwałą psychiczną i sprzężoną.

Rekrutacja: Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz – prawni opiekunowie. Koniecznym będzie także załączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”. Rekrutacja ma charakter ciągły.

Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Kontakt:

Biuro Projektu

tel. 577 895 444 mail: projekt@dziendoberekszczecin.pl

Informacje o dofinansowaniu:

Całkowita wartość projektu: 66 240,00 zł

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

Wkład własny: 16 240,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacje o projekcie:
Projekt „Kompleksowy program wsparcia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin”, zakłada realizację bezpłatnych szkoleń dla rodziców oraz zajęć terapeutycznych grupowych i indywidualnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznym ponad 480 godzin. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie z bieżących potrzeb i diagnoz uczestników. Dla każdego małoletniego uczestnika projektu, przeprowadzone zostanie badanie testem PEP-R (profil psychoedukacyjny Shoplera) albo inna ocena funkcjonalna, który/a wskaże w jakich obszarach dziecko posiada największy poziom deficytu.
W ramach realizacji projektu planuje się następujące formy wsparcia, w podziale na dwie grupy Beneficjentów:
I.ZAJĘCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI: 
 • Zajęcia z rozwoju funkcji motorycznych, w tym fizjoterapeutyczne (zajęcia indywidualne).
 • Zajęcia z integracji sensorycznej (zajęcia indywidualne).
 • Zajęcia logopedyczne i AAC (zajęcia indywidualne).
 • Zajęcia z rozwoju funkcji poznawczych, w tym m.in.biofeedback oraz wykorzystanie mikropolaryzacji tDCS (zajęcia indywidualne).
 • Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe).
Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży:
Zajęcia realizowane będą w dni powszednie w godzinach wczesnorannych (między 7.00 a 9.00) oraz w soboty. Szczegółowy harmonogram zajęć będzie dostosowywany indywidualnie do potrzeb Beneficjentów. Na zajęciach będą prowadzone dzienniki oraz dokumentacja fotograficzna.
II. ZAJĘCIA GRUPOWE DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI:
Spotkania prowadzone w ramach tzw. Klubu Rodzica i Opiekuna. Będą miały charakter grupowy. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. Uczestnik projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, wedle preferowanej przez siebie wybranej tematyki spotkania. Nie ma obowiązku być na każdym spotkaniu. Tematyka realizowanych spotkań będzie publikowana na bieżąco przez Projektodawcę, do wiadomości Uczestników, w tym w postaci wydarzeń na profilach społecznościowych Projektodawcy. Zaplanowana liczba spotkań, w ramach realizacji projektu – 12.
Miejsce realizacji wsparcia:
Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz spotkania w ramach „Klubu Rodzica i Opiekuna”, będą realizowane w Placówce Terapeutycznej „Dzieńdoberek”, przy ul. Żubrów 3, w Szczecinie.
Termin realizacji projektu:
Projekt realizowany w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
Grupa docelowa:
Projekt jest skierowany do osób, które zamieszkują teren miasta Szczecin. Zakłada się, że będzie to minimum 76 osób, która weźmie udział w zajęciach indywidualnych i grupowych, w tym spotkaniach Klubu Rodzica i Opiekuna.
Beneficjentami projektu są:
Dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami (posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub posiadający aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza, np. psychiatrę dotyczące całościowego zaburzenia rozwoju u dziecka, wskazujące na występowanie niepełnosprawności) – minimum 31 osób.
Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami; w tym rodzice (opiekunowie), dziadkowie, rodzeństwo, wujostwo i inni – jeśli zadeklarują, że pełnią funkcje opiekuńcze wobec dzieci z niepełnosprawnościami – minimum 45 osób.
Rekrutacja:
Rekrutacja ma charakter ciągły. Osoby chętne do udziału w projekcie, będą musiały wypełnić odpowiedni Kwestionariusz (inny dla dzieci i młodzieży, inny dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami). W przypadku dzieci i młodzieży, koniecznym będzie także załączenie kopii w/w dokumentów tj. orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego, wskazującego na występowanie u dziecka niepełnosprawności (szczegóły w Kwestionariuszu rekrutacyjnym). Dokumenty znajdują się w zakładce https://synergiaszczecin.pl/do-pobrania
Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.
Kontakt z Biurem Projektu:
Adres: ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin
tel. 577 895 444
Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 58 440,00 zł
Kwota dofinansowania: 58 440,00 zł
Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Synergia”
Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.

Międzynarodowa Świetlica „Dzieńdoberek” była projektem, który funkcjonował od 12.03. br. do 31.05.2022 r., powstał w odpowiedzi na coraz większą liczbę rodzin z Ukrainy, przybywających do Szczecina, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Świetlica mieściła się w lokalu przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie, w Niepublicznym Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym „Dzieńdoberek”. Zadaniami świetlicy było zapewnienie bezpłatnej opieki popołudniowej i weekendowej dla dzieci przybyłych z Ukrainy, w wieku od 3 do 10 lat. Była miejscem, w którym najmłodsi, oprócz zabawy z rówieśnikami, otrzymywali wsparcie pedagogiczne oraz psychospołeczne, mogli poznać podstawy języka polskiego. Do świetlicy obowiązywały zapisy. Przyjęcie dziecka, następowało na podstawie przedłożenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego dokumentacji. Zadania w świetlicy były realizowane w oparciu o zaplanowany przez opiekunów plan dnia. Opiekunami świetlicy byli wychowawcy oraz wolontariusze. W ramach pobytu dzieci miały zapewnione wyżywienie.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w ramach mikroDOTACJI Sektor 3 Szczecin świetlica została doposażona w m.in pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne oraz częściowo sfinansowany został catering dla naszych małych podopiecznych.

Całkowita wartość dofinansowania Urzędu Miasta przekazanych za pośrednictwem Organizacji Sektor3 wyniosła 3 000,00 zł.

Dziękujemy za wsparcie tak ważnego i potrzebnego działania dla najmłodszych!

 

Informacje o projekcie:

1. WSPARCIE GRUPOWE
W ramach realizacji projektu, odbywać się będą spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna o charakterze grupowym. Klub jest grupą wsparcia, wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Moderatorem Klubu będzie każdorazowo doświadczony nauczyciel, terapeuta, pedagog albo psycholog. W trakcie spotkań z rodzicami poruszane będą różnorodne tematy związane z prowadzonymi terapiami dla dzieci, problemami codziennego funkcjonowania a także związane z poradnictwem prawnym oraz socjalnym. Ponadto udział w Klubie Rodzica i Opiekuna będą brali także zaproszeni specjaliści – terapeuci, którzy będą opowiadać o prowadzonych terapiach, tak by w możliwie dobry sposób przybliżyć je rodzicom.W ramach Klubu Rodzica uczestnikom zapewniony zostanie:

 • drobny poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, itp.), tak by atmosfera współpracy była przyjemna i otwarta,
 • dodatkowa opieka nad dziećmi w trakcie trwania w/w spotkań.

Planowana tematyka szkoleń w ramach Klubu Rodzica i Opiekuna to m.in:

 • Zaburzenia snu u dziecka z autyzmem – czynniki zaburzające, strategie i warunki zmiany.
 • Zastosowanie stymulacji polisensorycznej w ćwiczeniu motoryki małej i dużej.
 • AAC jako metody wspomagające komunikację.
 • Techniki pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania.
 • Metody fizjoterapeutyczne pracy z dzieckiem o obniżonym albo wzmożonym napięciu mięśni.
 • Gdzie szukać informacji o organizacjach pomagających dzieciom i rodzicom.
 • Afazja – podłoże, specyfika, skuteczne metody wsparcia.
 • Integracja sensoryczna u dzieci z ASD i MPD.
 • Logorytmika jako forma wsparcia językowego.

WAŻNA INFORMACJA: Beneficjent, który przystąpi do udziału w przedmiotowym projekcie, może wziąć udział w dowolnej liczbie spotkań, ma prawo wybrać tylko te, które go interesują. Przystąpienie do projektu nie zobowiązuje do uczestnictwa ze wszystkich w/w tematykach spotkań Klubu.

2. WSPARCIE INDYWIDUALNE
W ramach realizacji działania, prowadzone będzie indywidualne wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Osoby potrzebujące będą miały możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie wspierania siebie oraz swoich najbliższych, dzieci w zakresie problemów z jakim się spotykają. Spotkania przybierać będą formę indywidualnego instruktażu, rozmowy wspierającej i kształtującej. Dobór konkretnych zajęć wynikać będzie ze zgłaszanych bieżących potrzeb i diagnozy terapeuty.
Poradnictwa udzielać będą:

 • psycholog,
 • logopeda,
 • terapeuta – pedagog specjalny,
 • terapeuta SI,
 • fizjoterapeuta.

Grupa docelowa:
Beneficjentami projektu są członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu województwa zachodniopomorskiego – osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Harmonogram zajęć:
1. Spotkania Klubu Rodzica i Opiekuna odbywać się będą co najmniej 1 raz z miesiącu w godzinach popołudniowych, tak by możliwie dużo rodziców mogło w nich wziąć udział. W miarę zaistnienia takiej potrzeby dopuszcza się także możliwość zajęć w sobotę. Dopuszcza się możliwość wykonania np. 2 spotkań w jednym miesiącu a w kolejnym żadnego. Prosimy śledzić na bieżąco informacje dotyczące poszczególnych spotkań, planowanych w ramach realizacji projektu. Informacje dotyczące Klubu Rodzica i Opiekuna będa pojawiały się m.in. w mediach społecznościowych na: https://www.facebook.com/DziendoberekPlacowkiTerapeutyczne

2. Spotkania indywidualne będą ustalane na bieżąco, w bezpośrednim kontakcie z wybranym specjalistą.

Na każde z w/w form wsparcia obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne lub mailowe.

Termin realizacji projektu: Realizacja projektu w terminie od 22.05.2022 do 15.12.2022

Miejsce realizacji projektu: Zajęcia grupowe oraz indywidualne, prowadzone będą w placówce „Dzieńdoberek” przy ul. Żubrów 3, albo przy ul. Kuśnierskiej 6, w Szczecinie.

Rekrutacja:
Osoby chętne do udziału w zajęciach będą musiały wypełnić odpowiedni kwestionariusz. Dokumenty znajdują się w zakładce „Do pobrania”.

Kontakt:
Koordynator projektu Kamila Michałko
tel. 501 637 903
mail: projekt@dziendoberekszczecin.pl

Informacje o dofinansowaniu:
Całkowita wartość projektu: 33 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 27 760,00 zł
Wkład własny: 5 740,00 zł

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.